I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
„ By moe s czasy pikniejsze, ale te ... [data utworzenia: 2012-12-10 ]
 

 

„By moe s czasy pikniejsze, ale te s nasze”
 

        Ta refleksja staa si myl przewodni wyczekiwanego przez ca spoeczno Zespou Szk Sportowych wydarzenia.

Uroczysto jubileuszowa odbya si dnia 23 listopada 2012 roku.    
Na obchody 85-lecia zoyy si:

 • Msza wita w kociele w. Archaniow
 • zoenie kwiatw na grobie pierwszego kierownika szkoy – p. Edmunda Koteko, bdce symbolem pamici o tych, ktrzy odeszli, a ktrzy nadali pierwszy ksztat naszej placwce           
 • uroczysta gala.
 
 Do jubileuszu przygotowywalimy si ju od dawna. Grupa nauczycieli pod czujnym okiem pani dyrektor Elbiety Gowackiej opracowaa okolicznociowy biuletyn, ktry na gali otrzymali zaproszeni gocie. Zawarto w nim m.in. kalendarium, tekst o rozwoju szkoy, wykaz konkursw organizowanych przez nasz placwk i realizowanych programw, projektw i kampanii, najwaniejsze osignicia dydaktyczne i sportowe w latach 2007 – 2012.
 Dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka zoya serdeczne podzikowanie za pomoc w wydaniu biuletynu p. Burmistrzowi Jackowi Lipiskiemu, za graficzne opracowanie oraz wykonanie projektu  okadki - Wydziaowi Promocji na czele z  naczelnikiem Tomaszem Barszczem i  Dorot Bedowsk- Zema i wszystkim nauczycielom, ktrzy uaktualnili szkolne gabloty, tym samym prezentujc najwiksze osignicia i rozwj szkoy w rnych dziedzinach.
      Nad realizacj autorskiego scenariusza programu artystycznego czuway jego autorki panie: Magdalena Wojciechowska i Katarzyna Borkowska oraz od strony muzycznej pani Boena Komorowska. Scenografi zaprojektoway panie: Elbieta Wyposz, Jagoda Siadul, a  wspomagay w wykonaniu Joanna Karcz i Anna Trawiska.
Uroczysto jubileuszowa rozpocza si o godzinie 14.00 na hali sportowej naszej szkoy. Wszyscy wchodzcy na hal mogli  obejrze albumy, gabloty, szkolne kroniki bdce skarbnic wiedzy na temat szkolnego ycia, odnowion Izb Tradycji Szkoy.
    Cz artystyczna rozpocza si wysuchaniem pieni szkoy skomponowanej w 2002 roku przez p. Boen Komorowsk  i wiersza nagrodzonego w okazjonalnym konkursie, napisanego przez uczennic klasy V a – Joann Makiewicz.       
Nastpnie zebrani mogli obejrze monta sowno-muzyczny. Prowadzcy go konferansjerzy: Angelika Pawlak – uczennica klasy III a i Micha Susik – ucze klasy II b, nawizali do poprzednich jubileuszy i zaznaczyli, e wszystkie okresy w yciu szkoy – przeszo, teraniejszo i przyszo - s rwnie wane i wpywaj na jej ksztat i charakter.
Cz oficjalna rozpocza si  wprowadzeniem   pocztu flagowego,  dwch sztandarw: „historycznego” Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego i „aktualnego” Zespou Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego oraz odpiewaniem hymnu pastwowego.

 

Dyrektor Elbieta Gowacka, wraz z Przewodniczc Rady Rodzicw p. Magorzat Grabarczyk oraz  Przewodniczcymi Samorzdw Szkolnych - Patrykiem Szorem i Arturem Gruszczyskim,  serdecznie powitaa goci:

 • Posa na Sejm RP – pani  Agnieszk Hanajczyk
 • Burmistrza Gminy Aleksandrw dzki - pana Jacka Lipiskiego
 • Radn Sejmiku Wojewdztwa dzkiego - pani Ilon Rafalsk
 • Przewodniczc Rady Miasta Aleksandrw dzki - pani Anett Jakubowsk wraz Radnymi Rady Miejskiej w Aleksandrowie dzkim
 • Przedstawiciela Urzdu Marszakowskiego w odzi – Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - pana Ryszarda Kaliskiego
 • Przedstawiciela Kuratorium Owiaty w odzi - pani Magorzat Bury
 • Sekretarza Gminy Aleksandrw dzki – pani Iwon Dbek
 • Skarbnika Gminy Aleksandrw dzki – pana Grzegorza Siecha
 • Wiceprezesa Zwizku Nauczycielstwa Polskiego – pana Krzysztofa Baszczyskiego
 • Sekretarza Generalnego Zarzdu Gwnego SZS – pana Dariusza Abramuka
 • Prezesa Zarzdu Okrgu dzkiego Zwizku Nauczycielstwa Polskiego – pana Marka wieka
 • Prezesa dzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego - pana Lecha Leszczyskiego
 • Prezesa  Szkolnego  Zwizku Sportowego - pana Sylwestra Pawowskiego
 • Sekretarza  dzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego - pana Bogusza Kuwika
 • Naczelnikw Wydziaw Urzdu Gminy Aleksandrw dzki na czele z Naczelnikiem Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu - pani Hanna Bd
 • Dyrektorw gminnych i powiatowych szkl i placwek owiatowo - wychowawczych oraz sportowo – rekreacyjnych
 • Prezesa Zarzdu Oddziau ZNP w Aleksandrowie dzkim - pani Stanisaw Raczysk
 • Przewodniczcego Towarzystwa Przyjaci Aleksandrowa dzkiego -
 • pana Leszka Pierlejewskiego
 • Byych dyrektorw szkoy:
  - pani Teres Stasiak
  - pani Halin Zawilak
 • Byego Burmistrza Gminy Aleksandrw dzki - pana Krzysztofa Czajkowskiego
 • Dyrektorw zaprzyjanionych firm, bankw, spdzielni z terenu naszej Gminy
 • Kierownika Orodka Pomocy Spoecznej w Aleksandrowie dzkim -  pani Joann Ubych
 • Prezesa  Stray Poarnej  w  Aleksandrowie dzkim - pana   Artura Dylika
 • Komendanta Policji  w  Aleksandrowie dzkim - pana  Janusza Michalskiego
 • Byych wicedyrektorw
 • Emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracownikw administracji i obsugi
 • Byych przewodniczcych i czonkw Rady Rodzicw
 • Przedstawicieli lokalnych mediw
 • Wszystkich absolwentw naszej szkoy, a w szczeglnoci absolwentw – seniorw
 • Pana  Jana Fudal
 • Pani Natali Lipisk
 • Janin Klimko
 • Ann Sosnowsk
 • Przyjaci i sponsorw szkoy
 • Wszystkich pracownikw szkoy
 • Rodzicw i delegacje uczniw
 
 Dalsz cz uroczystoci wzbogacia, zapowiedziana przez p. Tomasza Kozaneckiego, prezentacja multimedialna nawizujca do historii szkoy, przygotowana przez p. Elbiet Gowack, p. Grayn Wrosk oraz Wydzia Mediw przy Urzdzie Gminy. Natomiast monta zdj i filmw ze szkolnego ycia przedstawi pan Stanisaw Borzcki.
 Wanym momentem uroczystoci byo odsonicie  paskorzeby popiersia Jzefa Jaworskiego - patrona szkoy, wykonanej i podarowanej przez naszego absolwenta – rocznik 1976 - p. Jana Fudal. Delegacja uczniw w skadzie: Artur Gruszczyski (kl. III b), Klaudia Goss (kl. III a), Zuzanna Stoowska (kl. III b SP) i Mariusz Kotecki (kl. III b SP)  przeniosa  paskorzeb Patrona do Izby Tradycji oraz zoya kwiaty.
 
 Od wielu lat  w rozwoju naszej placwki  pomagaj  wadze, instytucje, firmy i osoby prywatne.  Ich pomoc zostaa doceniona i wyrniona wrczeniem przez dyrektor szkoy  okazjonalnych  statuetek.
Podzikowania  za wieloletni wspprac otrzymali:
 1. Pani  Agnieszka Hanajczyk – Pose na Sejm RP  
 2. Pan Jacek Lipiski  - Burmistrz Aleksandrowa dzkiego
 3. Pan Jan Kamiski - dzki Kurator Owiaty
 4. Pani  Iwona Dbek  - Sekretarz Aleksandrowa dzkiego
 5. Pan Grzegorz Siech – Skarbnik Aleksandrowa dzkiego
 6. Pani Anetta Jakubowska  - Przewodniczca Rady Miejskiej w Aleksandrowie dzkim
 7. Pani  Hanna Beda  - Naczelnik Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu
 8. Pani Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Wojewdztwa dzkiego
 9. Pan  Ryszard Kaliski – Dyrektor Departamentu Kultury fizycznej, Sportu i Turystyki UM w odzi
 10. Pan Krzysztof Baszczyski – Wiceprezes Zwizku Nauczycielstwa Polskiego
 11. Pan Marek wiek – Prezes Zarzdu Okrgu dzkiego Zwizku Nauczycielstwa Polskiego  
 12. Pani  Stanisawa Raczyska – Prezes ZNP w  Aleksandrowie dzkim
 13. Pan Dariusz  Abramuk – Sekretarz Generalny Zarzdu Gwnego SZS
 14. Pan Tomasz Barszcz  - Naczelnik Wydziay Promocji i Wsppracy z Zagranic
 15. Pani Agata Kowalska – Naczelnik  Wydziau Informacji i  Mediw
 16. Pani Magorzata Wieczorek -  Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ  w Aleksandrowie .  
 17. Pana Ryszard Pelc -   Prezes   Spdzielni Mieszkaniowej
 18. Pani Anny Ruszkowska - Prezes Zarzdu Banku Spdzielczego w Aleksandrowie .
 19. Pan  Grzegorz  Andrzejczak - Prezes Zarzdu  PGKiM  w  Aleksandrowie .
 20. Pan Radosaw Rutkowski - Dyrektor  Oddziau Banku WBK w Aleksandrowie  
 21. Pan Sylwester Pawowski – Prezes  dzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego
 22. Pan Arkadiusz Cichecki -  Dyrektor Miejskiej  Pywalni „Olimpijczyk”
 23. Pani  Magorzata Grabarczyk - dugoletnia przewodniczca Rady Rodzicw
 24. Pan Jan  Fudala – absolwent szkoy rocznik 1976 za bezinteresowne wykonanie paskorzeby Jzefa Jaworskiego – Patrona Szkoy
 Podzikowania za wieloletni wspprac i dziaania na rzecz szkoy oraz pomoc w przygotowaniu jubileuszu 85 – lecia szkoy otrzymali:
 1. Pani Barbara Jwiak
 2. Pan Grzegorz Brzeziski
 3. Pan Adam Serafin
 4. Pan Andrzej Grabarczyk
 5. Pastwo Roman i Dorota Zarbscy
 6. Pastwo Lidia i Radosaw Krakowiakowie
 7. Pastwo Renata i Piotr Panek
 8. Pastwo Mariola i Piotr Szewczykowie
 9. Pastwo Beata i Sawomir Zibkowie
 10. Pastwo Aleksandra i Warren Landers
 11. Pastwo Katarzyna  i ukasz Kieszkowscy
 12. Pan Mariusz Wijas
 13. Pan Jarosaw Dbski
  Podzikowania   pomoc w przygotowaniu jubileuszu 85 – lecia szkoy otrzymali:
 1. Pan Dominik Szymkowski
 2. Pan  Zbigniew Sobieraj
 3. Pan Mariusz Szewczyk i Pani Aneta Kowalska
 4. Pastwo Kinga i  Damian  Siczakowie
 Szkoa nie istniaaby bez nauczycieli i pracownikw administracji i obsugi, dlatego ich codzienne starania rwnie zostay nagrodzone przez dyrektora szkoy okazjonalnymi statuetkami. Otrzymali je nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, ktrzy w naszej szkole pracuj co najmniej 10 lat.
Za wieloletni  prac na rzecz rozwoju szkoy dyrektorzy:
 1. Teresa Stasiak
 2. Marek Sadowski  
 3. Halina Zawilak
 4. Elbieta Gowacka
 Za wieloletni  prac na rzecz rozwoju szkoy pracownicy pedagogiczni szkoy:
 1. Lipiski Leszek - 46 lat
 2. Siciska  Mirosawa  - 32 lata
 3. Romanowicz Elbieta  - 31 lat
 4. Kwiatkowska Grayna – 30 lat
 5. Bryszewska Mirosawa – 30 lat
 6. cigaczewska Halina  29 lat
 7. Kozanecki Tomasz  - 28 lat
 8. Drab Tomasz  - 27 lat
 9. Zinser Ilona  - 23 lata
 10. Hya Katarzyna - 23 lata
 11. Kurek Krystyna  - 22 lata
 12. Wyposz  Elbieta – 22 lata
 13. Rzepecka Renata  - 22 lata
 14. Tomczyk Kazimierz  - 22 lata
 15. Karasiak Roman – 22 lata
 16. Dudkowska Alina – 22 lata
 17. Pietrzak Robert  -21 lat
 18. Zadworska Elbieta  - 20 lat
 19. Borzcki Stanisaw – 19 lat
 20. Komorowska Boena  - 19 lat
 21. Szymaska Bogumia – 19 lat
 22. Wojciechowska Magdalena  - 18 lat
 23. Jurek Elbieta  -18 lat
 24. Przybysz Grzegorz  - 16 lat
 25. Trawiska Anna – 15 lat
 26. Joachimiak Robert  -14 lat
 27. Kowalczyk Agnieszka  -13 lat
 28. Borkowska Katarzyna  - 13 lat
 29. Jwiak Ewa – 12 lat
 30. Drabczyska Anna -12 lat
 31. Samulska Marzena  -12 lat
 32. Zdrajkowski Pawe -11 lat
 33. Paka Justyna – 10 lat
 Pracownicy administracji i obsugi
 1. Andrzejczak Teresa – 28 lat
 2. migiel Barbara – 22 lata
 3. Ochocka Teresa – 20 lat
 4. Lesiewicz Elbieta -24 lata
 5. Kubik Marek – 20 lat
 6. Kola Magorzata – 19 lat
 7. Wierzbowska Boena – 17 lat
 8. Listkiewicz Jolanta – 14 lat
 9. Mielczarek Jolanta -14 lat
 10. Buko Krystyna – 10 lat
 
 Mio nam byo usysze wiele ciepych sw i gratulacji oraz ycze zoonych na rce Pani Dyrektor.
  Gos zabrali:
 • Pose na Sejm RP – pani  Agnieszka Hanajczyk
 • Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki - pan Jacek Lipiski
 • Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - pan Ryszard Kaliski
 • Przedstawiciel Kuratorium Owiaty w odzi - pani Magorzata Bury
 • Przewodniczca Rady Miasta Aleksandrw dzki - pani Anetta Jakubowska
     W czasie tej uroczystoci odbya si rwnie promocja ksiki „Dlaczego?” p. Leszka Lipiskiego, opisujca jego zawodowe i prywatne ycie, a przede wszystkim przypominajca sylwetk dawnego zawodnika – Krzysztofa Klimko. Wspomnienia i refleksje pomogy spisa trenerowi Lipiskiemu panie: Grayna Wroska i Elbieta Gowacka.
 Jak na szko sportow przystao nie mogo zabrakn dowodw na sprawno fizyczn naszych uczniw. Gocie mogli obejrze ukady taneczne przygotowane przez: uczennice klasy III b gimnazjum (opiekun p. Sylwia Dominowska, Joanna Skibiska), uczniw klas VI szkoy podstawowej (opiekun p. Roman Karasiak) i uczennice najmodszej grupy wiekowej (opiekun p. Justyna  Worotnicka).
     Kolejnym miym akcentem uroczystoci byo zaproszenie do wsplnego zdjcia wszystkich uczestnikw jubileuszu. Cz oficjalna gali dobiega koca.
Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na tort jubileuszowy ufundowany przez Rad Rodzicw.
Jubileusz - wszystkich  organizatorw,  zarwno  nauczycieli  jak i  pracownikw  administracji i obsugi, uczniw i ich rodzicw - kosztowa duo pracy. Jednak wsplny wysiek opaci si. Zadowolenie goci, nauczycieli, wychowawcw, rodzicw na dugo pozostanie w pamici. To wielkie szkolne wydarzenie – jubileusz 85-lecia jeszcze przez dugi czas z pewnoci bdzie okazj do miych wspomnie.
 Pozostaje tylko ywi nadziej, e nasza szkoa ma przed sob jeszcze wiele etapw rozwoju. Jest i bdzie nadal dobrym i przyjaznym miejscem  dla wielu przyszych pokole.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA