I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Publiczne prezentacje gimnazjalnych projektw eduk [data utworzenia: 2013-05-03 ]
  16 kwietnia 2013r.
w  Miejskim Gimnazjum Sportowym
odbyy si publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego.
   16 kwietnia2013r. w  Miejskim Gimnazjum Sportowym odbyy si publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego. Na mocy Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, maj obowizek udziau w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespoowe, planowe dziaanie uczniw, majce na celu rozwizanie konkretnego problemu z zastosowaniem rnych metod.
  Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego moe dotyczy wybranych treci nauczania okrelonych w podstawie programowej lub wykracza poza te treci.
  Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego (w odrnieniu od realizowanych od lat w polskiej szkole projektw) jest nie tyle samo dziaanie uczniowskie, co rozwizanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzi ich zainteresowanie, a jego rozwizanie powinno by wyzwaniem.
  Uczniowie, szukajc samodzielnie rozwizania problemu, zdobywaj now wiedz i nowe umiejtnoci, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektw daj uczniom szans rozwinicia umiejtnoci pracy zadaniowej, w tym: planowania, wsppracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
   W naszym gimnazjum kolejny rok w projekcie edukacyjnym  uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjum.
W tym roku szkolnym projekt edukacyjny realizowany by przez 9 grup projektowych.

 Opiekunami grup projektowych byli nauczyciele:

 • p. Grayna Kwiatkowska
 • p. Boena Komorowska 
 • p. Ewa Franaszczyk  
 • p. Ilona Zinser  
 • p. Magdalena Wojciechowska
 • p. Anna Pietrzak·   
 • p. Renata Mroziska  
 • p. Stanisaw Borzcki   
 • p. Tomasz Kozanecki

Publiczna prezentacja projektu rozpocza si  o godzinie 10.00.

  Na prezentacje zaproszeni zostali: p. Jacek Lipiski – burmistrz Aleksandrowa dzkiego, p. Agata Kowalska – naczelnik Wydziau Informacji Mediw  oraz  dyrekcja szkoy, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.

  Prezentacje oceniaa komisja w skadzie: 

 • Dyrektor szkoy – p. Elbieta Gowacka  
 • Wicedyrektor – p. Renata Rzepecka  
 • Nauczyciel historii– p. Magdalena Kalista 
 • Nauczyciel matematyki – p. Ewa Jwiak 
 • Nauczyciel wychowania fizycznego – p. Pawe Zdrajkowski
   Poszczeglne grupy prezentoway swoj prac nad realizacj projektu. Uczniowie rozwizywali problemy z rnych dziedzin ycia.  Tematyka projektw dotyczya w duej mierze zagadnie spoecznych:  moliwoci organizacji festiwalu trzech kultur w Aleksandrowie dzkim, poziomu czytelnictwa, powszechnoci stosowania wulgaryzmw przez modzie, aktywnego  stylu ycia, zagroe , jakie nios z  sob naogi. Grupy projektowe zajmoway si rwnie filmem, muzyk  oraz  architektur Aleksandrowa. Uczniowie zdobyt wiedz i umiejtnoci  przedstawili w postaci  prezentacji multimedialnych, plakatw, scenek teatralnych, wywiadw i sonday. Prezentacje wzbudziy due zainteresowanie publicznoci i zostay wysoko ocenione. Warto podkreli walory estetyczne zaprezentowanych prac oraz zaangaowanie wszystkich czonkw zespow w realizacj projektw.
   Na zakoczenie p. dyrektor Elbieta Gowacka podzikowaa wszystkim opiekunom oraz uczniom za przygotowane prezentacje oraz  docenia umiejtnoci , jakie uczniowie zdobyli w czasie realizacji projektw.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA