I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Publiczne prezentacje gimnazjalnych projektów eduk [data utworzenia: 2013-05-03 ]
  16 kwietnia 2013r.
w  Miejskim Gimnazjum Sportowym
odbyły się publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego.
   16 kwietnia2013r. w  Miejskim Gimnazjum Sportowym odbyły się publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.
  Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści.
  Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego (w odróżnieniu od realizowanych od lat w polskiej szkole projektów) jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.
  Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
   W naszym gimnazjum kolejny rok w projekcie edukacyjnym  uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjum.
W tym roku szkolnym projekt edukacyjny realizowany był przez 9 grup projektowych.

 Opiekunami grup projektowych byli nauczyciele:

 • p. Grażyna Kwiatkowska
 • p. Bożena Komorowska 
 • p. Ewa Franaszczyk  
 • p. Ilona Zinser  
 • p. Magdalena Wojciechowska
 • p. Anna Pietrzak·   
 • p. Renata Mrozińska  
 • p. Stanisław Borzęcki   
 • p. Tomasz Kozanecki

Publiczna prezentacja projektu rozpoczęła się  o godzinie 10.00.

  Na prezentacje zaproszeni zostali: p. Jacek Lipiński – burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, p. Agata Kowalska – naczelnik Wydziału Informacji Mediów  oraz  dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.

  Prezentacje oceniała komisja w składzie: 

 • Dyrektor szkoły – p. Elżbieta Głowacka  
 • Wicedyrektor – p. Renata Rzepecka  
 • Nauczyciel historii– p. Magdalena Kalista 
 • Nauczyciel matematyki – p. Ewa Jóźwiak 
 • Nauczyciel wychowania fizycznego – p. Paweł Zdrajkowski
   Poszczególne grupy prezentowały swoją pracę nad realizacją projektu. Uczniowie rozwiązywali problemy z różnych dziedzin życia.  Tematyka projektów dotyczyła w dużej mierze zagadnień społecznych:  możliwości organizacji festiwalu trzech kultur w Aleksandrowie Łódzkim, poziomu czytelnictwa, powszechności stosowania wulgaryzmów przez młodzież, aktywnego  stylu życia, zagrożeń , jakie niosą z  sobą nałogi. Grupy projektowe zajmowały się również filmem, muzyką  oraz  architekturą Aleksandrowa. Uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności  przedstawili w postaci  prezentacji multimedialnych, plakatów, scenek teatralnych, wywiadów i sondaży. Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie publiczności i zostały wysoko ocenione. Warto podkreślić walory estetyczne zaprezentowanych prac oraz zaangażowanie wszystkich członków zespołów w realizację projektów.
   Na zakończenie p. dyrektor Elżbieta Głowacka podziękowała wszystkim opiekunom oraz uczniom za przygotowane prezentacje oraz  doceniła umiejętności , jakie uczniowie zdobyli w czasie realizacji projektów.[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA