I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Multimedialne Centrum Informacji [data utworzenia: 2007-01-22 ]
Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej
i nowe pracownie komputerowe
w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3
oraz
w Miejskim Gimnazjum Sportowym

w Aleksandrowie Łódzkim

Zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości, szybki rozwój technik telekomunikacyjnych, integracja z Unią Europejską, czy wreszcie reforma systemu edukacji, stawiają przed szkołami nowe zadania. Szczególnie ważne wydają się dwa: przygotowanie młodych ludzi do samokształcenia i życia
w społeczeństwie informacyjnym. By sprostać tym zadaniom konieczne są
w szkołach nowoczesne pracownie komputerowe i biblioteki przekształcone
w centra informacyjne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu rozpoczęło realizację projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych” mającego na celu wyposażenie bibliotek szkolnych w sprzęt informatyczny w ramach trzyletnich projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza szkoła jako jedna z pierwszych
w Aleksandrowie otrzymała do biblioteki wyposażenie Multimedialnego Centrum Informacji.

Warunkiem uzyskania sprzętu było:

  • funkcjonowanie w szkole biblioteki z czytelnią, w której zatrudniony jest
    co najmniej jeden pełnoetatowy nauczyciel bibliotekarz z odpowiednimi kwalifikacjami i ukończonym kursem opiekuna centrum multimedialnego
  • sieć wewnętrzna i pracownia informatyczna
  • znajdowanie się szkoły w docelowym budynku

Biblioteka szkolna pełni teraz rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej: wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną
i informacyjną uczniów oraz służy kształceniu ustawicznemu nauczycieli.
Ponadto udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, a także rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. Czytelnia jest dobrym miejscem do ulokowania centrum. Jest tu cały szereg tradycyjnych źródeł informacji: książki, czasopisma, encyklopedie, jest miejscem, gdzie można pracować. Aby uczniowie mogli skorzystać w szkole z komputera i mieć dostęp do sieci poza lekcjami, MCI udostępnione jest trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Korzystają wówczas najczęściej dzieci przebywające w świetlicy szkolnej
i środowiskowej. Internet jest wykorzystywany także przez nauczycieli prowadzących różne koła zainteresowań, którzy organizują w bibliotece wybrane zajęcia edukacyjne.
Szkoła nasza wzbogaciła się także o nowoczesną pracownię komputerową w ramach projektu „Pracownia informatyczna w każdej szkole – edycja 2005”. Uczniowie na lekcjach informatyki mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu multimedialnego i programów edukacyjnych, które na pewno wpłyną na podniesienie atrakcyjności nauczania tego przedmiotu. W pracowni komputerowej odbywają się również lekcje z innych przedmiotów. Komputer przenośny i projektor jest wykorzystywany przez nauczycieli na różnych zajęciach poza pracownią informatyczną oraz do prowadzenia rad szkoleniowych dla nauczycieli.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Europejski Fundusz Społeczny” nasze gimnazjum w czerwcu 2008 roku otrzymało nową multimedialną pracownię komputerową wraz z oprogramowaniem. Pracownia ta pozwala na doskonalenie nauki nie tylko z informatyki, ale także z innych przedmiotów gimnazjalnych.


Wszystko to służy wyposażeniu uczniów w podstawowe umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i korzystania z informacji. Wpływa także na pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym poprzez efektywne wykorzystanie technicznej bazy szkoły.
[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA