I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Multimedialne Centrum Informacji [data utworzenia: 2007-01-22 ]
Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej
i nowe pracownie komputerowe
w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3
oraz
w Miejskim Gimnazjum Sportowym

w Aleksandrowie dzkim

Zmiany zachodzce w otaczajcej nas rzeczywistoci, szybki rozwj technik telekomunikacyjnych, integracja z Uni Europejsk, czy wreszcie reforma systemu edukacji, stawiaj przed szkoami nowe zadania. Szczeglnie wane wydaj si dwa: przygotowanie modych ludzi do samoksztacenia i ycia
w spoeczestwie informacyjnym. By sprosta tym zadaniom konieczne s
w szkoach nowoczesne pracownie komputerowe i biblioteki przeksztacone
w centra informacyjne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu rozpoczo realizacj projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych” majcego na celu wyposaenie bibliotek szkolnych w sprzt informatyczny w ramach trzyletnich projektw wspfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Spoecznego. Nasza szkoa jako jedna z pierwszych
w Aleksandrowie otrzymaa do biblioteki wyposaenie Multimedialnego Centrum Informacji.

Warunkiem uzyskania sprztu byo:

  • funkcjonowanie w szkole biblioteki z czytelni, w ktrej zatrudniony jest
    co najmniej jeden penoetatowy nauczyciel bibliotekarz z odpowiednimi kwalifikacjami i ukoczonym kursem opiekuna centrum multimedialnego
  • sie wewntrzna i pracownia informatyczna
  • znajdowanie si szkoy w docelowym budynku

Biblioteka szkolna peni teraz rol pracowni oglnoprzedmiotowej: wspomaga realizacj programw nauczania i wychowania, edukacj kulturaln
i informacyjn uczniw oraz suy ksztaceniu ustawicznemu nauczycieli.
Ponadto udziela pomocy w nabywaniu przez uczniw umiejtnoci poszukiwania, porzdkowania i wykorzystywania informacji z rnych rde oraz efektywnego posugiwania si technologi informacyjn, a take rozwijania sprawnoci umysowych oraz osobistych zainteresowa. Czytelnia jest dobrym miejscem do ulokowania centrum. Jest tu cay szereg tradycyjnych rde informacji: ksiki, czasopisma, encyklopedie, jest miejscem, gdzie mona pracowa. Aby uczniowie mogli skorzysta w szkole z komputera i mie dostp do sieci poza lekcjami, MCI udostpnione jest trzy razy w tygodniu w godzinach popoudniowych. Korzystaj wwczas najczciej dzieci przebywajce w wietlicy szkolnej
i rodowiskowej. Internet jest wykorzystywany take przez nauczycieli prowadzcych rne koa zainteresowa, ktrzy organizuj w bibliotece wybrane zajcia edukacyjne.
Szkoa nasza wzbogacia si take o nowoczesn pracowni komputerow w ramach projektu „Pracownia informatyczna w kadej szkole – edycja 2005”. Uczniowie na lekcjach informatyki mog korzysta z nowoczesnego sprztu multimedialnego i programw edukacyjnych, ktre na pewno wpyn na podniesienie atrakcyjnoci nauczania tego przedmiotu. W pracowni komputerowej odbywaj si rwnie lekcje z innych przedmiotw. Komputer przenony i projektor jest wykorzystywany przez nauczycieli na rnych zajciach poza pracowni informatyczn oraz do prowadzenia rad szkoleniowych dla nauczycieli.

W ramach projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk „Europejski Fundusz Spoeczny” nasze gimnazjum w czerwcu 2008 roku otrzymao now multimedialn pracowni komputerow wraz z oprogramowaniem. Pracownia ta pozwala na doskonalenie nauki nie tylko z informatyki, ale take z innych przedmiotw gimnazjalnych.


Wszystko to suy wyposaeniu uczniw w podstawowe umiejtnoci wyszukiwania, przetwarzania i korzystania z informacji. Wpywa take na pozytywny wizerunek placwki w rodowisku lokalnym poprzez efektywne wykorzystanie technicznej bazy szkoy.
[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA