I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Origami w naszej szkole [data utworzenia: 2008-04-23 ]
 Origami w naszej szkole 
 W roku szkolnym 2007/2008 Zesp Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim przystpi do programu spoecznego „Szkoa bez Przemocy”
      W ramach projektu na terenie szkoy przeprowadzane s liczne warsztaty poruszajce tematyk agresji i przemocy w szkole. Uczniowie zobowizali si do przestrzegania „Kodeksu Naszej Szkoy”, ktry znajduje si  w kadej klasie ksztacenia zintegrowanego oraz  na dolnym korytarzu. Ponadto w szkole znajduje si skrzynka, do ktrej uczniowie mog anonimowo wrzuci list z problemem. Kady pracownik oraz rodzic moe do niej wrzuci swoje uwagi dotyczce agresywnych zachowa uczniw.
     W ramach akcji „Szkoa bez przemocy” szkoa przystpia rwnie do konkursu grantowego. Autork projektu „Nadaj ycie zwykej kartce papieru” jest pedagog szkolny – p. Renata Mroziska, ktra wsplnie z dyrektorem – p. Elbiet Gowack 17 marca 2008r. odebray z rk Joanny Pilickiej prezesa Mediw Regionalnych list gratulacyjny.
 Nasza szkoa zostaa jedn z piciu laureatek w wojewdztwie dzkim i otrzymaa 5000 z na realizacj wyej wspomnianego projektu.
 Warsztaty dla uczniw szkoy podstawowej bd prowadzone przez p.Renat Mrozisk i p.Grayn Wrosk.
 Na zajciach zaproponowanych przez pani pedagog uczniowie  poznaj  sztuk skadania papieru - origami. Umiejtno ta przyspiesza rozwj intelektualny, doskonali spostrzegawczo, rozwija moliwo osignicia sukcesu w krtkim czasie, a tym samym dostarcza motywacji do dalszej pracy i dowartociowuje dziecko. Mody czowiek uczy si pokonywa trudnoci, ma wiadomo, e moe popeni bd, uczy si wspdziaania w grupie.
 Zajcia z orgiami s doskona pozalekcyjn form spdzania czasu dla uczniw, ktrzy chc rozwin swoje umiejtnoci manualne, nauczy efektywnego gospodarowania swoim czasem wolnym, doskonali umiejtno radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, by tolerancyjnym wobec drugiego czowieka, rozbudzi w sobie kreatywno.
 Gwnym celem proponowanych zaj jest poprawa kontaktw midzy dziemi, pogbienie relacji midzyludzkich, ksztatowanie cech spoecznych. Czonkami grup s uczniowie, ktrzy przejawiaj zachowania agresywne, niepodane oraz uczniowie wzorowi. W trakcie zaj uczniowie suchaj muzyki wyciszajcej, relaksujcej.
 Ponadto pedagog szkolny prowadzi zajcia na temat: sposobw rozadowywania stresu, wzmacniania poczucia wasnej wartoci, komunikacji interpersonalnej.
 W ramach pogbiana wizi z rodzicami uczestnicy zaj przeprowadz warsztaty dla rodzicw podczas czerwcowego pikniku rodzinnego.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA