I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Czowiek – najlepsza inwestycja [data utworzenia: 2012-05-10 ]
 Czowiek – najlepsza inwestycja

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 


„Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu.”

W projekcie uczestnicz uczniowie klas I-III szk podstawowych z terenu gminy Aleksandrw dzki:
  • Miejskiego Zesp Szk im. Jana Pawa II w Aleksandrowie dzkim. Szkoa Podstawowa Nr 1 w Aleksandrowie dzkim
  • Zespou Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim. Sportowa Szkoa Podstawowa nr 3 im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim
  • Szkoy Podstawowej nr 4 im. Marii Skodowskiej-Curie w Aleksandrowie dzkim
  • Szkoy Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bedowie
  • Szkoy Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynaa Wyszyskiego Prymasa Tysiclecia w Rbieniu
  • Szkoy Podstawowej z oddziaami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
 „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu.”  
to tytu kolejnego projektu unijnego, ktry jest realizowany w gminie Aleksandrw dzki. Projekt ten zapewni 733 uczniom z klas I – III szk podstawowych bogat ofert zaj dodatkowych zgodn z jego indywidualnymi potrzebami oraz moliwociami edukacyjnymi i rozwojowymi. Prowadzone bd zajcia dydaktyczno-wyrwnawcze dla dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnociami z matematyki; zajcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, logopedia, socjoterapia, zajcia dla dzieci z wadami postawy oraz zajcia rozwijajce uzdolnienia uczniw: matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, plastyczne, taneczne, muzyczne i sportowe. W ramach projektu zostan rwnie zakupione pomoce dydaktyczne (ksiki, wiczenia, gry edukacyjne, materiay plastyczne, zestawy sportowe), meble oraz sprzt komputerowy.
 Projekt realizowany jest od 02.01.2012 do 31.08.2013 r.
Warto dofinansowania: 407 318,00 z

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX, Poddziaanie 9.1.2 „Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grupy o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych”
 BIURO PROJEKTU:
Urzd Miejski w Aleksandrowie dzkim
Plac Kociuszki 2, pok.115, 116
Tel. 42 27 00 358, 42 27 00 272
[ Strona Gwna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Czowiek – najlepsza inwestycja - plakat Rozmiar: 271.67KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA