I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
CAA POLSKA CZYTA DZIECIOM [data dodania: 2010-04-30 ]
 Dajmy szans naszym dzieciom,
by wyrosy na mdrych i dobrych ludzi!

 

Program "Czytajce szkoy"
w ramach kampanii spoecznej
 

 
Od padziernika 2009 r. nauczyciele i uczniowie Sportowej Szkoy Podstawowej realizuj program „Czytajce szkoy”.  Szkolnym liderem jest nauczycielka jzyka polskiego i bibliotekarka – Grayna Wroska. Osobami wspierajcymi organizacj programu s:
  • Grayna Kwiatkowska  - nauczycielka jzyka polskiego i bibliotekarka
  • Renata Mroziska – pedagog szkolny
  • Marzena Samulska - nauczycielka jzyka polskiego i informatyki
 Nauczycielki realizujce codziennie program w poszczeglnych klasach to:
Oddzia przedszkolny
 p. Joanna Liberda
 Oddzia przedszkolny p. Edyta Tomasik
 I A p. Mirosawa Bryszewska
 I B p. Katarzyna Hya
II A
 p. Elbieta Jurek
 II B p. Mirosawa Siciska
III A P. Magdalena Grabarczyk
 III B p. Katarzyna Tylka
 III C
 p. Elbieta Zadworska
 IV A
 p. Grayna Wroska
 IV B
 p. Grayna Wroska
 V A
 p. Grayna Kwiatkowska
 V B
 p. Grayna Kwiatkowska
 VI A
 p. Marzena Samulska
 VI B
p. Marzena Samulska
W wielu spotkaniach z lektur wspieraj nas:
•    Pani dyrektor – Elbieta Gowacka
•    Pani wicedyrektor – Renata Rzepecka
•    Pani wicedyrektor – Ilona Zinser
Wierzymy, e codzienne gone czytanie dziecku dla przyjemnoci jest najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika – czowieka samodzielnie mylcego, posiadajcego wiedz i umiejtno jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobrani, ktry umie radzi sobie w yciu przy pomocy rozumu, a nie pici. Pomimo tego, e kampania „Caa Polska czyta dzieciom” jest adresowana gwnie do rodzicw, szkoa moe i powinna uzupenia domowe czytanie, a tam, gdzie cakiem go brak, da zaniedbanym dzieciom szans codziennego kontaktu ze sowem czytanym.
 Polskie szkoy, ktre wprowadziy codzienne gone czytanie, obserwuj:
•    popraw poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniw
•    wzrost zrozumienia tekstw i polece
•    popraw koncentracji, wyduenie si przedziau uwagi
•    wyciszenie i wiksz gotowo do nauki
•    wiksz skonno uczniw do refleksji i krytycznego mylenia
•    wzrost poczucia humoru
•    popraw wzajemnych relacji pomidzy uczniami
•    powstawanie wizi pomidzy nauczycielem i uczniami
•    spadek iloci aspoecznych i chuligaskich zachowa
•    wzrost zaangaowania rodzicw do czytania dzieciom w domu
•    wzrost czytelnictwa – uczniowie wypoyczaj wicej ksiek
 Gone czytanie pomaga szkole realizowa jej misj edukacyjna i wychowawcz!
Wspczesne dzieci i nastolatki dorastaj w ubogim jzykowo rodowisku. Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiaj i mao im czytaj. Kontakt z ywym sowem wypara telewizja, ktrej narzdziem nie jest jzyk, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znaj jzyk, w szkole nie rozumiej prostych tekstw i polece. Coraz mniej take same czytaj, poniewa czytanie niezrozumiaych sw i zda jest trudne i nudne, znacznie mniej atrakcyjne od telewizji. Doroli nie stanowi dobrego wzorca – sami mao czytaj. Pod wzgldem iloci czytanych ksiek Polska znajduje si w ogonie krajw rozwinitych, przoduje za pod wzgldem analfabetyzmu funkcjonalnego. Sytuacja taka grozi naszemu spoeczestwu pogorszeniem jakoci ycia i marginalizacj na arenie midzynarodowej. Jeli nie przeciwstawimy si temu trendowi, bdziemy przegrywa z mdrzejszymi – z tymi, ktrzy czytaj. Mdre ksiki s te nonikami wanych, uniwersalnych wartoci moralnych. Czytanie uczy dzieci odrniania dobra od za i zachca do refleksji nad konsekwencjami wasnych sw i czynw. Jest to szczeglnie wane w dzisiejszym wiecie zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogo za pienidzem. Wobec narastajcej demoralizacji modego pokolenia nauczanie wartoci moralnych, takich jak uczciwo, szacunek, odpowiedzialno, yczliwo, rozum, odwaga, czy sprawiedliwo, staje si spraw by albo nie by spoeczestwa i pastwa.
 O przyszoci naszego kraju zadecyduje jako ludzi,
ktrych wychowujemy dzisiaj!

 Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA