I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Informacja dotycząca naboru do oddziału przedszkol [data utworzenia: 2014-02-12 ]

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  NABORU DO ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

W  ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH 

IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE  ŁÓDZKIM

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 roku. Poz. 7) zmieniają się zasady naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych  przy szkołach.
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w  oddziale przedszkolnym.
 2. Rodzice dzieci przyjętych do  oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata złożony do dyrektora  Zespołu Szkół Sportowych. 
 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH
 IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM       
  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 TERMINZADANIE
do 17.02.2014  

Składanie deklaracji o kontynuację wychowania przedszkolnego

Dotyczy dzieci uczęszczających już do oddziału przedszkolnego

od 03.03.2014 

do 14.04.2014

Składanie wniosków na wolne miejsca do oddziału przedszkolnego.

 16.04.2014

Komisja kwalifikująca wnioski do rekrutacji.

Zakwalifikowanie dziecka do rekrutacji nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

 17.04.2014

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji .

Zakwalifikowanie dziecka do rekrutacji  nie  oznacza, że zostanie przyjęte  do oddziału przedszkolnego.

 22.04.2014Komisja rekrutacyjna do oddziału przedszkolnego.
 23.04.2014Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
 
 
KRYTERIA REKRUTACYJNE
 I. W pierwszym etapie rekrutacji przyjmujemy w pierwszej kolejności:
 1. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego- dzieci 5 i 6 letnie,
 2. Dzieci spełniające kryteria ustawowe zgodnie z art. 20c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o systemie oświaty i zmianie niektórych innych ustaw, czyli:
  a) wielodzietność rodziny kandydata;
  b) niepełnosprawność kandydata;
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 W/w kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone wymaganymi w w/w ustawie dokumentami.
 II. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę kryteria określone przez dyrektora oddziału przedszkolnego   w porozumieniu z organem prowadzącym:
 • Dzieci 5 i 6 letnie ujęte w ewidencji przekazanej przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
 • Rodzeństwo uczęszczające do oddziału przedszkolnego lub do szkoły   w Zespole Szkół Sportowych  im. J. Jaworskiego
 • Dziecko w wieku 4 lat  
 • Dzieci pracowników oświaty, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym
 Kryteria te są punktowane od 1 - 4 punktów. Uzyskanie najwyższej liczby punktów zwiększa możliwość przyjęcia dziecka oddziału przedszkolnego.
 Do deklaracji o kontynuowanie  wychowania przedszkolnego oraz wniosku dołącza się:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust.2, art. 20f ust.4, art. 20g ust.2, art. 20h ust.3 i 7, art. 20i ust.3, art. 20j ust.3, art. 20k ust.2, art. 20n ust.5, art. 20o ust.3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust.1 i art. 20r ust.3, odpowiednio:
a)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust.4, art. 20e ust.3, art. 20o ust. 4 i art.20p ust.1 pkt 3;
 3. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa o przyjęciu kandydata z problemami zdrowotnymi.
 Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 a), b), c), d) składane są  w oryginale lub w formie kopii  poświadczonej notarialnie lub urzędowo zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu  lub wyciągu z dokumentu.
Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica przy równoczesnym okazaniu oryginału dyrektorowi.

 

 Elżbieta Głowacka - dyrektor ZSS
[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA