I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Informacja dotyczca naboru do oddziau przedszkol [data utworzenia: 2014-02-12 ]

INFORMACJA  DOTYCZCA  NABORU DO ODDZIAU  PRZEDSZKOLNEGO

W  ZESPOLE SZKӣ SPORTOWYCH 

IM. JZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE  DZKIM

 Zgodnie z ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 roku. Poz. 7) zmieniaj si zasady naboru dzieci do przedszkoli i oddziaw  przedszkolnych  przy szkoach.
 1. Postpowanie rekrutacyjne przeprowadza si co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w  oddziale przedszkolnym.
 2. Rodzice dzieci przyjtych do  oddziau przedszkolnego corocznie skadaj na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym.
 3. Postpowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata zoony do dyrektora  Zespou Szk Sportowych. 
 HARMONOGRAM POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 DO ODDZIAU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKӣ SPORTOWYCH
 IM. JZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE DZKIM       
  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 TERMINZADANIE
do 17.02.2014  

Skadanie deklaracji o kontynuacj wychowania przedszkolnego

Dotyczy dzieci uczszczajcych ju do oddziau przedszkolnego

od 03.03.2014 

do 14.04.2014

Skadanie wnioskw na wolne miejsca do oddziau przedszkolnego.

 16.04.2014

Komisja kwalifikujca wnioski do rekrutacji.

Zakwalifikowanie dziecka do rekrutacji nie jest rwnoznaczne z przyjciem do oddziau przedszkolnego.

 17.04.2014

Wywieszenie list kandydatw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji .

Zakwalifikowanie dziecka do rekrutacji  nie  oznacza, e zostanie przyjte  do oddziau przedszkolnego.

 22.04.2014Komisja rekrutacyjna do oddziau przedszkolnego.
 23.04.2014Wywieszenie list kandydatw przyjtych i nieprzyjtych do oddziau przedszkolnego.
 
 
KRYTERIA REKRUTACYJNE
 I. W pierwszym etapie rekrutacji przyjmujemy w pierwszej kolejnoci:
 1. Dzieci zamieszkae na terenie Gminy Aleksandrw dzki, speniajce obowizek rocznego przygotowania przedszkolnego- dzieci 5 i 6 letnie,
 2. Dzieci speniajce kryteria ustawowe zgodnie z art. 20c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o systemie owiaty i zmianie niektrych innych ustaw, czyli:
  a) wielodzietno rodziny kandydata;
  b) niepenosprawno kandydata;
  c) niepenosprawno jednego z rodzicw kandydata;
  d) niepenosprawno obojga rodzicw kandydata;
  e) niepenosprawno rodzestwa kandydata;
  f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  g) objcie kandydata piecz zastpcz.
 W/w kryteria maj jednakow warto i musz by potwierdzone wymaganymi w w/w ustawie dokumentami.
 II. W drugim etapie postpowania rekrutacyjnego  brane s pod uwag kryteria okrelone przez dyrektora oddziau przedszkolnego   w porozumieniu z organem prowadzcym:
 • Dzieci 5 i 6 letnie ujte w ewidencji przekazanej przez Burmistrza Aleksandrowa dzkiego
 • Rodzestwo uczszczajce do oddziau przedszkolnego lub do szkoy   w Zespole Szk Sportowych  im. J. Jaworskiego
 • Dziecko w wieku 4 lat  
 • Dzieci pracownikw owiaty, dla ktrych Gmina Aleksandrw dzki jest organem prowadzcym
 Kryteria te s punktowane od 1 - 4 punktw. Uzyskanie najwyszej liczby punktw zwiksza moliwo przyjcia dziecka oddziau przedszkolnego.
 Do deklaracji o kontynuowanie  wychowania przedszkolnego oraz wniosku docza si:
 1. Dokumenty potwierdzajce spenianie przez kandydata kryteriw, o ktrych mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust.2, art. 20f ust.4, art. 20g ust.2, art. 20h ust.3 i 7, art. 20i ust.3, art. 20j ust.3, art. 20k ust.2, art. 20n ust.5, art. 20o ust.3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust.1 i art. 20r ust.3, odpowiednio:
a)  owiadczenie o wielodzietnoci rodziny kandydata,
b)  orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wydane ze wzgldu na niepenosprawno, orzeczenie o niepenosprawnoci lub o stopniu niepenosprawnoci lub orzeczenie rwnowane  w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych,
c) prawomocny wyrok sdu rodzinnego orzekajcy rozwd lub separacj  lub akt zgonu oraz owiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu adnego dziecka wsplnie z jego rodzicem,
d) dokument powiadczajcy objcie dziecka piecz zastpcz zgodnie  z ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej;
 2. dokumenty potwierdzajce spenianie przez kandydata kryteriw okrelonych przez organ prowadzcy, o ktrych mowa w art. 20c ust.4, art. 20e ust.3, art. 20o ust. 4 i art.20p ust.1 pkt 3;
 3. opini wydan przez publiczn poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym publiczn poradni specjalistyczn w sprawie pierwszestwa o przyjciu kandydata z problemami zdrowotnymi.
 Dokumenty, o ktrych mowa w pkt. 1 a), b), c), d) skadane s  w oryginale lub w formie kopii  powiadczonej notarialnie lub urzdowo zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postpowania administracyjnego, odpisu  lub wycigu z dokumentu.
Dokumenty te mog by rwnie skadane w postaci kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem przez rodzica przy rwnoczesnym okazaniu oryginau dyrektorowi.

 

 Elbieta Gowacka - dyrektor ZSS
[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA