Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności


Wstęp
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 82), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.
 
Placówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Zakres niezgodności zawiera załącznik do deklaracji raport
z audytu. Do elementów niezgodnych każdy ma prawo żądać dostępu alternatywnego.
 
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30 ostatnia jego aktualizacja nastąpiła dnia: 02.03.2023.
Deklaracja została poddana przeglądowi dnia: 29.02.2024.
 
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu: Anna Drab
tel.: (42 )712 15 68  (42)  276 27 17
e-mail: sekretariat@szkolasport.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest również za pomocą danych kontaktowych placówki.
 
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
 
Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:         2019-09-23
 
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
Bankowa 7/11, 95-070 Aleksandrów Łódzki
tel.: (42 )712 15 68  (42)  276 27 17
e-mail: sekretariat@szkolasport.pl
NIP:  7321868792
REGON: 000732192
Adres www: https://szkolasport.pl


Skróty klawiszowe:
Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:
TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
ESC - anulowanie operacji
Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –
 
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do szkoły bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych
z wyznaczonymi miejscami parkingowymi (parking naprzeciwko szkoły) oraz podjazdem. Domofon wyposażony w oznaczenia dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo oznaczony przycisk dzwonka na odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózku.
 
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Klatki schodowe posiadają oznaczenia pięter (tabliczkami w alfabecie Braillea), schody oznaczone kontrastowo, zastosowano taśmy antypoślizgowe. Winda oznaczona tabliczką w alfabecie Braillea. W szkole dostępna jest pętla indukcyjna. Budynek szkoły III piętrowy. Winda pozwala na dostęp do II piętra w części A szkoły.


Opis dostępności pomieszczeń w budynku
Pomieszczenia  w budynku oznaczone tabliczkami w alfabecie Braillea. Toalety dla niepełnosprawnych, odpowiednio wyposażone oraz oznaczone odpowiednim piktogramem, znajdują się w części sportowej szkoły oraz na I piętrze w część A. Na każdym piętrze oraz przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są tablice tyflograficzne ułatwiające poruszanie się w budynku.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.
 
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
 Możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i wypełnieniu wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły (zakładka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI)
 
Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Data dodania: 2020-03-31 17:26:17
Data edycji: 2024-03-08 09:02:41
Ilość wyświetleń: 4470

Sport w naszej szkole

e - Biblioteka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej