I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Jubileusz 90-lecia Szkoy przy Bankowej [data utworzenia: 2017-12-30 ]
 Jubileusz 90-lecia Szkoy przy Bankowej
 
„Modemu pokoleniu naley da korzenie i skrzyda”
Zbigniew Herbert
 
W 1927 roku zostaa powoana Szkoa przy ulicy Bankowej.
Jubileusz 90 - lecia jej istnienia jest doniosym wydarzeniem dla spoecznoci szkolnej, ale i dla mieszkacw naszego miasta. Od czasu powstania a do dzi szkolne mury opucio wiele pokole modych ludzi.  24 listopada 2017 r.  by okazj powrotu do szkolnych murw,  gdzie w gronie kolegw, koleanek oraz byych i obecnych pracownikw Szkoy i  zaproszonych goci mona byo wspomina najpikniejsze lata. Trudno bowiem by obojtnym wobec miejsca, w ktrym zostawio si cz ycia...
Gal jubileuszow poprzedziy bardzo wane wczeniejsze przygotowania.
W dniu 4 wrzenia 2017 roku na zaproszenie Dyrektora pani Elbiety Gowackiej przyby do szkoy szczeglny go -Wadysaw Koteko - syn Edmunda Koteko-pierwszego kierownika Szkoy. Pan Wadysaw wraz ze swoj crk stwierdzi, e Szkoa, podobnie jak za czasw jego ojca  jest wyjtkowa–nowoczesna, zadbana, dobrze wyposaona. Cenne wspomnienia pana Koteko zostay spisane w formie wywiadu i umieszczone w jubileuszowej publikacji.
Od pocztku roku szkolnego uczniowie Sportowej Szkoy Podstawowej nr3 i Miejskiego Gimnazjum Sportowego mogli wzi udzia w jubileuszowych konkursach:
- na prezentacj multimedialn „Szkoa nasza i naszych rodzicw”,
- literackim „Moja szkoa”,
- plastycznym pod hasem „Szkoa wczoraj i dzi”,
- na pamitkow fotografi szkoln „Szukamy ladw historii”.
Z inicjatywy Dyrektora Szkoy pani Elbiety Gowackiej na grobie pierwszych nauczycieli Szkoy – rodziny Kotekw - umieszczono  ufundowan przez Rad Rodzicw tablic z napisem:

 

 "Czowiek yje tak dugo, a nie zginie po nim pami".

W 90 rocznic powoania
Szkoy przy ulicy Bankowej
Pierwszym Nauczycielom Szkoy
w dowd pamici
Spoeczno
Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3
im. Jzefa Jaworskiego
w Aleksandrowie dzkim
      
  Aleksandrw dzki 9.10.2017

Dzie przed gwn uroczystoci - 23 listopada 2017 r. - przedstawiciele spoecznoci szkolnej w skadzie: dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka, wicedyrektorzy p. Renata Rzepecka i p. Ilona Zinser, ks. Leszek Skwarka, pedagog p. Renata Mroziska, katechetka p. Elbieta Romanowicz, bibliotekarka p. Grayna Kwiatkowska, delegacje uczniw klas IV – VII szkoy podstawowej oraz uczniw klas  II – III gimnazjum, zoyli na grobie rodziny Kotekw - pierwszych nauczycieli szkoy kwiaty i zapalili znicze.
Z okazji naszego jubileuszu w czwartek, 23 listopada 2017 r. o godz. 17.00   w Parafii pod wezwaniem w. Archaniow odbya si Msza wita celebrowana przez biskupa Ireneusza Pkalskiego w intencji dzikczynnej za 90 lat istnienia Szkoy i w intencji caej spoecznoci szkolnej oraz tych, ktrzy odeszli ju od nas na wieczno. W Mszy uczestniczyli oprcz uczniw, absolwentw, rodzicw, obecnych i dawnych pracownikw Szkoy, take przedstawiciele Urzdu Miasta oraz pan Wadysaw Koteko z crk. Po Mszy ksidz proboszcz Gabriel Koodziej zaprosi przedstawicieli spoecznoci szkolnej i Urzdu Miasta na spotkanie z biskupem Ireneuszem Pkalskim na uroczyst kolacj.
Centralnym punktem obchodw 90-lecia istnienia Szkoy przy Bankowej bya uroczysta Gala Jubileuszowa, ktra odbya si 24 listopada 2017 r. w szkolnej hali sportowej. Przybyli na ni pracownicy szkoy, uczniowie i ich rodzice oraz absolwenci. Gocilimy take licznie zaproszonych goci, w tym przedstawicieli wadz miasta, wojewdztwa, kuratorium, instytucji samorzdowych.
Po uroczystym ceremoniale: wprowadzeniu sztandaru szkoy, wcigniciu flagi pastwowej, odpiewaniu hymnu narodowego, zoeniu kwiatw w Izbie Tradycji Szkoy i odpiewaniu pieni szkolnej „Nasza szkoa” skomponowanej przez p. Boen Komorowsk, gos zabraa pani Dyrektor Elbieta Gowacka, ktra serdecznie i ciepo powitaa goci:

•  Pana  Jacka  Lipiskiego Burmistrza  Aleksandrowa  dzkiego,  
•  Pani Ilon Rafalsk – Radn Sejmiku Wojewdztwa dzkiego,
• Pani Iwon Dbek - Przewodniczc Rady Powiatu Zgierskiego oraz Sekretarza Gminy Aleksandrw dzki,
•  Pana Krzysztofa Kozaneckiego - Wicestarost Zgierskiego,
• Pani  Magorzat  Bury oraz Pana Jerzego nie -  Starszych Wizytatorw, przedstawicieli   dzkiego Kuratora  Owiaty,
•  Pani Joann Grzesiak  Koordynatora Zespou Dydaktyki Wojewdzkiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w odzi,
• Pani Magorzat Grabarczyk - Przewodniczc  Rady Miasta  Aleksandrowa dzkiego wraz Radnymi Rady Miejskiej w Aleksandrowie dzkim,
•  Pana Leszka Filipiaka - Wiceburmistrza Aleksandrowa dzkiego,
•  Pana Grzegorza Siecha - Skarbnika Gminy Aleksandrowa dzkiego,
•  Naczelnikw  Wydziaw  Urzdu Gminy Aleksandrowa dzkiego,   na czele z Pani Hann Beda  naczelnikiem Wydziau Edukacji,  
•  Pani Magorzat Olbisk  - Asystenta Biura Poselskiego Pani Agnieszki Hanajczyk,
•  Pana Krzysztofa Kckiego  - Dyrektora Sportowego  Polskiego Zwizku Lekkiej Atletyki,  
•  Pana Piotra Ostojskiego – Wiceprezesa  dzkiego Okrgowego Zwizku Lekkiej Atletyki,
•  Pana Dariusza Abramuka - Sekretarza Generalnego Zarzdu Gwnego SZS,
• Pana Wiesawa Dbowskiego - Wiceprezesa Zarzdu dzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego,
• Pana Zdzisawa Frtczaka - Czonka Zarzdu dzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego,
•  Pana Krzysztofa Baszczyskiego wiceprezesa Zarzdu Gwnego Zwizku Nauczycielstwa Polskiego,
• Pani  Stanisaw  Raczysk  - Prezesa  Zarzdu Oddziau Zwizku Nauczycielstwa Polskiego  w Aleksandrowie dzkim,
• Ks. Gabriela Koodzieja – Proboszcza Parafii w. Archaniow  Rafaa  i Michaa,    
• Ks. Adama Janiszewskiego -  Proboszcza Parafii Zesania Ducha witego,
• Pana Rafaa Mirysa - Komendanta Komisariatu Policji w Aleksandrowie dzkim,
• Pana Dominika Brockiego - Prezesa Ochotniczej Stray Poarnej w Aleksandrowie  dzkim,
• Pana Grzegorza Andrzejczaka - Prezesa Zarzdu  PGKiM w  Aleksandrowie  dzkim,
•  Pani Ann  Ruszkowsk - Prezesa Zarzdu  Banku Spdzielczego w Aleksandrowie  dzkim,
•    Pana Arkadiusza Cicheckiego -  Dyrektora  MOSIR   w Aleksandrowie dzkim,
•  Dyrektorw powiatowych i gminnych szk, dyrektorw przedszkoli,  
• Dyrektorw placwek owiatowych, kulturalnych oraz kierownikw orodkw pomocy spoecznej,
•   Dyrektorw zaprzyjanionych   bankw stowarzysze oraz towarzystw,
•   Prezesw zaprzyjanionych klubw sportowych,   
•   Pana Artura Partyk  - medalist olimpijskiego,
•   Byych prezesw Fundacji "Szkoa i Sport":
  • Pana Leszka Lipiskiego,
  • Pana Kazimierza Bukszyskiego  
•  Pana Krzysztofa Czajkowskiego byego Burmistrza gminy Aleksandrw dzki,  
•  Wyjtkowych goci, dla ktrych szkoa przy Bankowej stanowi wan  histori,   rodzin pierwszego kierownika szkoy - pana Edmunda Koteko:
  • Pana Wadysawa Koteko - syna
  • Pani Mari Koteko - wnuczk
  • Pani Ann Janeck - wnuczk   
•   Byych dyrektorw szkoy:
  • Pani Teres  Stasiak
  • Pana Marka Sadowskiego
  • Pani Halin Zawilak
•   Byych wicedyrektorw szkoy,
• Emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracownikw administracji i obsugi,
•  Wszystkich absolwentw naszej szkoy, a w szczeglnoci zaproszonych absolwentw – seniorw, a szczeglnie najstarszego absolwenta zaproszonego na dzisiejsz uroczysto  Pana Zdzisawa Ozimek – absolwenta – rocznik 1948/1949,
•   Absolwentw, w tym tych ktrzy osignli najwiksze sukcesy sportowe
•   Przedstawicieli lokalnych mediw,
•   Przyjaci i sponsorw szkoy,
•   Byych przewodniczcych i czonkw Rady Rodzicw,
•   Rodzicw, wraz z przewodniczc pani Katarzyn Szewczyk,
•   Wszystkich pracownikw szkoy,
•   Delegacje uczniw.
 W swoim wystpieniu Pani Dyrektor nawizaa do motta uroczystoci:
„Modemu pokoleniu naley da korzenie i skrzyda”. Podkrelia, e czas edukacji szkolnej to czas, w ktrym modzi ludzie otrzymuj korzenie, czyli wielkie dziedzictwo przeszoci oraz pami o historii. Otrzymuj rwnie skrzyda, czyli prawo do wolnoci, podejmowania decyzji, samodzielnoci. Kady, kto otrzyma korzenie i skrzyda, wie skd wyszed, ale potrafi take tworzy przyszo.  
Wspomniaa, e w latach 1938 – 2017 w szkole uczyo 287 nauczycieli, a do obecnej chwili mury szkoy opucio 4312 absolwentw.
W trakcie przemwienia minut ciszy uczczono pami tych czonkw spoecznoci szkolnej, ktrzy odeszli.
Cz artystyczn rozpocz polonez w wykonaniu czwartoklasistw. W wystpie modych artystw gbokie myli dotyczce ycia splatay si z doskonale dobran muzyk, wprowadzajc zebranych w refleksyjny nastrj. Piknie zaprezentowa si rwnie chr szkolny pod kierunkiem pani Boeny Komorowskiej.  
Pani Dyrektor przybliya wszystkim niezwyk histori naszej szkoy. Swoim przemwieniem wzbogaconym prezentacj multimedialn przypomniaa sylwetki wielu nauczycieli oraz pracownikw, a take wane momenty z ycia Szkoy przy Bankowej.  
Nastpnie pan Leszek Lipiski  opowiedzia o pocztkach sportu w szkole, rozwoju bazy sportowej oraz uczniach, ktrzy swoimi osigniciami rozsawili jej imi. Ciekawie przedstawione obie prezentacje pozwoliy przey wiele wzruszajcych i skaniajcych do zadumy chwil. Dopenienie prezentacji stanowi film opracowany przez pana Stanisawa Borzckiego, pani Ew Jwiak i pani Renat Rzepeck, ukazujcy szko dzisiaj.
W tak wanym dla nas dniu nie zabrako ycze, gratulacji, kwiatw, upominkw. Na rce Pani Dyrektor zoyli je:
•  Burmistrz  Jacek  Lipiski z Wiceburmistrzem, Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy,   
•  Wicestarosta Krzysztof  Kozanecki,
• Starszy Wizytator Magorzata Bury  w imieniu dzkiego Kuratora Owiaty,  
• Joanna Grzesiak  Koordynator  Zespou Dydaktyki Wojewdzkiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w odzi,
• Magorzata Grabarczyk  - Przewodniczca  Rady Miasta  Aleksandrowa dzkiego  wraz Radnym  Radosawem Adamskim w  imieniu  Rady Miejskiej,
•  Magorzata Olbiska w imieniu pose Agnieszki Hanajczyk,     
•  Piotr  Ostojski  – Wiceprezes   dzkiego Okrgowego Zwizku Lekkiej Atletyki,
•  Dariusz  Abramuk  - Sekretarza Generalny Zarzdu Gwnego SZS,
• Wiesaw  Dbowski  - Wiceprezes  Zarzdu dzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego,
• Zdzisaw  Frtczak - Czonek  Zarzdu dzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego,
• Krzysztof  Baszczyski  wiceprezes  Zarzdu Gwnego Zwizku Nauczycielstwa Polskiego,
•  Grzegorz  Andrzejczak    - Prezes  Zarzdu  PGKiM w  Aleksandrowie  dzkim,
•   Krzysztof  Czajkowski  byy  Burmistrz  Gminy Aleksandrw dzki,  

 Ogromnie wzruszajcym momentem tej czci uroczystoci bya wypowied pana Wadysawa Koteki – syna pierwszego kierownika szkoy, ktry podzikowa Pani Dyrektor za pami o jego p. ojcu, za tablic pamitkow na pomniku rodziny Kotekw – pierwszych nauczycieli szkoy, za zaproszenie go do szkoy i przeprowadzenie z nim wywiadu oraz za moliwo uczestniczenia w uroczystoci jubileuszowej. Tradycyjnie ju w naszej szkole na galach jubileuszowych wrczane s okolicznociowe wyrnienia i medale. 

1.    Szczeglnie uhonorowane zostay trzy osoby:

1)    Pan Jacek Lipiski  - Burmistrz  Aleksandrowa dzkiego,
2)    Pani Magorzata Grabarczyk  - Przewodniczca Rady Miejskiej w Aleksandrowie  oraz    wieloletnia przewodniczca  Rady Rodzicw,
3)    Pani Hanna Beda  - Naczelnik  Wydziau Edukacji,  Kultury i Sportu

2.  Pamitkowe, jubileuszowe medale otrzymali:

1)    Agnieszka Hanajczyk – Pose na Sejm RP 
2)    Witold  Stpie  - Marszaek  Wojewdztwa dzkiego
3)    Grzegorz Wierzchowski  - dzki   Kurator  Owiaty
4)    Bogdan Jarota  – Starosta Zgierski 
5)    Joanna Grzesiak -  Koordynator Zespou Dydaktyki Wojewdzkiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w odzi, 
6)    Iwona Dbek  - Sekretarz Aleksandrowa dzkiego,
7)    Grzegorz  Siech  – Skarbnik  Aleksandrowa dzkiego,
8)     Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Wojewdztwa dzkiego,
9)    Krzysztof  Kozanecki  - wicestarosta  Powiatu  zgierskiego,
10)     Jacek Brzeziski - Naczelnik Wydziau Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki  Powiatu Zgierskiego,
11)    Tomasz Barszcz  - Naczelnik Wydziay promocji i wsppracy z zagranic,
12)     Agata Kowalska – Naczelnik  Wydziau Informacji i  Mediw,
13)     Dorota Bedowska-Zema - Podinspektor,
14)     Boena Jarociska - podinspektor,
15)     Henryk Olszewski - Prezes PZLA,
16)     Krzysztof Kcki  - Dyrektor Sportowy PZLA,
17)     Lech Leszczyski  - Prezes OZLA,
18)     Piotr Ostojski – Wiceprezes OZLA,
19)     Dariusz Abramuk - sekretarz Generalny Zarzdu Gwnego SZS,
20)     Sylwester Pawowski - Prezes Zarzdu SZS,
21)     Wiesaw Dbowski - Wiceprezes Zarzdu SZS,
22)     Zdzisaw Frtczak - Czonek Zarzdu SZ,
23)     Krzysztof  Baszczyski    – Wiceprezes  Zwizku Nauczycielstwa Polskiego,
24)     Stanisawa Raczyska – Prezes  ZNP w  Aleksandrowie dzkim,
25)     Ks. Gabriel Koodziej – Proboszcz Parafii w. Archaniow  Rafaa  i Michaa,
26)     Ks. Adam Janiszewski -  Proboszcz Parafii Zesania Ducha witego,
27)     Grzegorz  Andrzejczak   -   Prezes  Zarzdu  PGKiM  w  Aleksandrowie .,
28)     Magorzata Wieczorek - Dyrektor  Samodzielnego Publicznego ZOZ, 
29)     Monika Stawicka- Prezesa Spdzielni Mieszkaniowej w  Aleksandrowie  dzkim,
30)     Anna Ruszkowska - Prezes  Zarzdu Banku Spdzielczego w Aleksandrowie .,
31)     Rafa Mirys - Komendant Komisariatu Policji w Aleksandrowie dzkim,
32)     Dominik Brocki   - Prezes Ochotniczej Stray Poarnej w Aleksandrowie  dzkim,
33)    Arkadiusza Cicheckiego -  Dyrektora Miejskiej  Pywalni „Olimpijczyk”,
34)    Joanna Ubych  -  Kierownik Orodka Pomocy Spoecznej w Aleksandrowie dzkim,
35)     Irena Kajszczak - kierownik  Domu Dziennego Pobytu „Wrzos” w Aleksandrowie .,
36)    Marzena Marciniak - Sekretarz Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych,
37)     Dyrektorzy gminnych placwek owiatowych:
•    Katarzyna Ochnik - Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 1,     
•    Jolanta Mistrzak - Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 4,      
•    Pawe Sobczak - Dyrektor Szkoy Podstawowej   w Bedowie,
•    Magorzata Patoleta - Dyrektor Szkoy Podstawowej  w Rbieniu,
•    Julita Osiecka - Dyrektor Szkoy Podstawowej   w Rudzie Bugaj,
•     Magorzata Komenda – Dyrektor Przedszkola nr 1,
•    Anetta Rodewald  - Dyrektor Przedszkola nr 2,
•    Mirosawa Cichecka - Dyrektor Przedszkola nr 3 - przewodniczca  rady   
   rodzicw  w latach 2000 - 2004,
•    Boena Komorowska-  Dyrektor Modzieowego Domu Kultury im. G. Pintery,  
•    Beata Marszaek -  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
•    Sylwana Pluciska   - Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego,  
38)     Dyrektorzy  szkoy:
•    Teresa Stasiak
•    Marek Sadowski 
•    Halina Zawilak
•    Elbieta Gowacka 
39)    Wicedyrektorzy  szkoy:
•    Iwona Radomska  
•    Elbieta Strzelczyk – Bulska
•    Halina cigaczewska 
•    Krystyna Kurek 
•    Boena Komorowska 
•    Renata Rzepecka  
•    Ilona Zinser  
40)     Pedagodzy:
1)    Teresa Chmielecka
2)    Irena Chyliska
3)    Renata Mroziska
41)      Emerytowani nauczyciele  i pracownicy  szkoy, ktrzy w tej szkole pracowali co najmniej  25 lat:
•    Lipiski Leszek - 51 lat
•    Czyo Barbara - 38 lat
•    Przybylska Krystyna – 34 lat
•    Halina cigaczewska - 34
•    Kaczmarek Jadwiga – 33 lata
•    Kowalska – Stpniak Maria – 30 lat
•    uczko Maria – 28 lat
•    Chmielecka Teresa – 27 lat
•    Krystyna Kurek -27
•    Ruczkowska Janina – 26 lat
•    Koodziejczyk Helena - 26 lat
•     Iwona Radomska  - 25
42)     Nauczyciele pracujcy w szkole przy Bankowej,  co najmniej 25 lat: 
•    Elbieta Gowacka - 38 lat
•    Siciska  Mirosawa  - 37  lat
•    Kwiatkowska Grayna - 35 lat
•    Bryszewska Mirosawa - 35 lat
•    Kozanecki Tomasz  - 34 lata
•    Drab Tomasz  - 32 lata
•    Hya Katarzyna - 28 lat
•    Wyposz  Elbieta – 27 lat
•    Tomczyk Kazimierz  - 27 lat
•    Renata Rzepecka  - 27 lat
•    Karasiak Roman – 26 lat
•    Pietrzak Robert  - 26 lat
•    Zadworska Elbieta  - 25 lat
•    Ilona Zinser  Ilona Zinser - 29 lat
43)     Pracownicy niepedagogiczni,  z co najmniej 25 letnim staem pracy w szkole:
•    Andrzejczak Teresa – 33 lata
•    migiel Barbara – 27 - lat
•    Lesiewicz Elbieta -28 - lat
•    Kubik Marek – 25 - lat
44)     Nauczyciele - absolwenci pracujcy  w naszej szkole, co najmniej 10 lat:
•    Romanowicz Elbieta - 36 lat
•    Alina Dudkowska - 27 lat
•    Bogumia Szymaska - 24 lata
•    Stanisaw Borzcki - 24 lata
•    Elbieta Jurek - 23 lata
•    Magdalena Wojciechowska - 23 lata
•    Grzegorz Przybysz - 21 lat
•    Robert Joachimiak - 19 lat
•    Agnieszka Kowalczyk - 18
•    Pawe Zdrajkowski - 16 lat
•    Grayna Wroska - 12 lat
45)    Przewodniczcy i aktywni  czonkowie Rady Rodzicw: 
•    Janina witaszczyk
•    Zdzisaw Krawczyk
46)    Wadysaw Koteko  - syna  pierwszego kierownika szkoy
47)     Zdzisaw Ozimek  - Najstarszy   absolwent   szkoy,  rocznik 1948/1949
48)    Absolwenci z najwikszymi osigniciami sportowymi w historii Szkoy:
•    Tomasz cigaczewski
•    Aneta  Lemiesz-Kaczmarek
•    Justyna Lemiesz
•    Jacek Marlicki
•    Chodowski Ryszard
•    Teresa Marciniak
•    Ewa Ciokowska-Zajc
•    Iwona Ciokowska-Kaliszewska
•    Andrzej Gruszczyski
•    Iwona Majsterek
•    Teresa Sk-Tomczyk
•    Ewa Chaadziska-Olejniczak 
•    Iwona Ssiadek- Chaadziska
•    Artur Belter
•    Filip Buaj     
49)    Osoby, ktrzy w historii szkoy wspomagali aktywnie w jej  rozbudow:
•    Kazimierz Bukszyski
•    Krzysztof Czajkowski
•    Wojciech Moder
•    Jolanta Smolarczyk
•    Romuald Chomiczewski
•    Leszek Domaski
•    Janusz cigaczewski
50)     Przyjaciele szkoy - sponsorzy wielu imprez, zawodw i uroczystoci szkolnych:
•    Andrzej Daszkiewicz  
•    Dariusz Szpakowski    
•    Monika i Piotr Krzystanek  
•    Robert Pietrzak 
•    ukasz Lewandowski
•    Dorota i Roman  Zarbscy
•    Barbara Jwiak
•    Grzegorz Brzeziski 
•    Adam Serafin
•    Jurek Wojcieszek
•    Renata i Piotr  Panek
•    Dorota Kalisz  Mirowska
•    Piotr Adamczewski
 

 Dynamiczny ukad taneczny wykonany  przez uczennice  klas VII szkoy podstawowej przygotowany pod kierunkiem pana Romana Karasiaka uatrakcyjni jubileusz. Przepikna ceremonia wyprowadzenia  pocztw  sztandarowych i flagowych  zakoczya cz oficjaln uroczystoci.
Nastpnie Pani Dyrektor zaprosia wszystkich uczestnikw uroczystoci do udziau we wsplnym, ju tradycyjnym zdjciu, po ktrym wszyscy udali si na poczstunek. W kameralnej atmosferze wspominali  miniony szkolny czas.
Przybyli na uroczysto zostali zaproszeni do zwiedzania szkoy, ogldania starych zdj i kronik, wpisywania si do ksigi pamitkowej. Kroniki klasowe i dawne zdjcia przywoay wspomnienia zdarze, ktre bezpowrotnie miny, ale kojarz si z tym co najlepsze, z modoci, szko i sportem.
Jubileuszowe obchody zakoczyy si balem w restauracji „W dobrym stylu” wspln radosn zabaw pracownikw, absolwentw rnych rocznikw, rodzicw i przyjaci szkoy.
Specjalnie na t okazj zesp nauczycieli przygotowa okolicznociow publikacj – „90 lat Szkoy przy ulicy Bankowej”, w ktrej mona przeczyta o historii szkoy, ale take o tym, jak ta szkoa pracuje dzi. W oparciu o dostpne dokumenty zamieszczono w niej nazwiska wszystkich absolwentw i pracownikw szkoy z lat 1938 – 2017.
 
 Dyrektor szkoy szczeglne podzikowanie kieruje do:
•    Burmistrza Aleksandrowa dzkiego za wspaniae jubileuszowe prezenty: wydanie jubileuszowej publikacji „90 lat Szkoy przy ulicy Bankowej” oraz   nowy sprzt naganiajcy,
•    pana Tomasza Barszcza i pani Doroty Bedowskiej - Zemo za pomoc
w graficznym opracowaniu biuletynu oraz wykonanie projektu okadki,
•    pana Grzegorza Andrzejczaka - Prezesa Zarzdu  PGKiM w  Aleksandrowie  dzkim  oraz pani Anny  Ruszkowskiej - Prezesa Zarzdu Banku Spdzielczego w Aleksandrowie  dzkim za prezenty jubileuszowe,
•    Ks. Gabriela Koodzieja - Proboszcza Parafii w. Archaniow Rafaa i Michaa za pomoc w postawieniu nowego nagrobka  pierwszym nauczycielom  Szkoy  przy ulicy Bankowej a take za  zorganizowanie jubileuszowej mszy witej oraz uroczystej kolacji dla spoecznoci szkolnej,
•    Firmie kamieniarskiej "SOBCZAK" za wykonie tablicy nagrobnej,
•    Radzie Rodzicw za cakowite pokrycie kosztw wspomnianej wyej tablicy.
•    Pastwu Renacie i Piotrowi Panek  za ufundowanie jubileuszowych tortw.
 
 Rocznica 90-lecia Szkoy staa si wspania lekcj historii i witem wspomnie. Atmosfera i nastrj tej uroczystoci pozostan na dugo w pamici wszystkich.
Szkoa to modo, beztroska, wspaniali przyjaciele, to gboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecie najpikniejsze lata w yciu kadego czowieka, do ktrych powraca si z radoci i rozrzewnieniem!
W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, pracownikw, uczniw naszej szkoy dzikujemy wszystkim uczestnikom uroczystoci jubileuszowych za szczere yczenia i pami o szkole.
 [ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 566 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 566 )
 ( 800 x 566 )
 ( 800 x 320 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 580 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 462 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 329 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 402 x 600 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA