I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Informacja o naborze do SSP nr3 na rok szkolny 201 [data utworzenia: 2018-01-29 ]
 

 

 INFORMACJA O NABORZE
DO SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 
Podstawa prawna:
Art. 154 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 

 

SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

DYREKTOR  SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO  W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
PLANUJE UTWORZYĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
DWIE KLASY PIERWSZE
O PROFILU LEKKIEJ ATLETYKI

 

 BĘDZIEMY RÓWNIEŻ  PROWADZIĆ  REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
DO KLAS  4, 5, 6, 7 ORAZ 8
SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
O PROFILU LEKKIEJ ATLETYKI

 

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

 1.Do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa  Jaworskiego  przyjmuje się kandydatów, którzy:  
  1. posiadają  bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. posiadają pisemną  zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
  3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt. 3.
 
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na  drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.


 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3   
 NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 
 
  •  Rodzic/opiekun prawny składając  wniosek powinien mieć ze sobą do wglądu: akt urodzenia dziecka, PESEL dziecka, dowód  osobisty.
  • Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do klasy pierwszej prowadzone jest, gdy po zakończeniu rekrutacji  (23 marca 2018 r.) szkoła  w klasie pierwszej  nadal dysponuje wolnymi  miejscami.

 

 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLASY CZWARTEJ, PIĄTEJ, SZÓSTEJ, SIÓDMEJ I ÓSMEJ
 SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3   
 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 
 
 Elżbieta Głowacka
Dyrektor
 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
im.  Józefa Jaworskiego
 


[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA