I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Istniejemy ju 80 lat! [data utworzenia: 2007-11-28 ]
Istniejemy ju 80 lat!
Jubileusz szkoy to okazja spotkania przeszoci z teraniejszoci, a take moliwo spojrzenia w przyszo... bowiem „Szkoa jak ycie, nie staje, nie zatrzymuje si, a kady dzie jej pracy odbija si echem w przyszoci”.
Dzwonek w szkole przy ulicy Bankowej ju 80 lat wzywa na lekcje kolejne pokolenia uczniw.
23 listopada 2007 roku licznie zaproszeni gocie, pracownicy szkoy, uczniowie i ich rodzice spotkali si na uroczystoci obchodw rocznicy powstania szkoy.
W murach Trjki gocilimy take dyrektorw i wicedyrektorw placwki, przedstawicieli wadz miasta, wojewdztwa, kuratorium, instytucji samorzdowych, absolwentw.
Po wprowadzeniu dwch sztandarw szkoy: Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im.Jzefa Jaworskiego i Zespou Szk Sportowych im.Jzefa Jaworskiego, odpiewaniu hymnu narodowego i zoeniu kwiatw w Izbie Tradycji Szkoy gos zabraa dyrektor szkoy Elbieta Gowacka, ktra serdecznie powitaa goci:
 • Burmistrza Gminy Aleksandrw dzki - pana Jacka Lipiskiego
 • Dyrektora Biura Poselskiego - pana Radosawa Adamskiego
 • Wicestarost Powiatu Zgierskiego – pana Marcina Karpiskiego
 • Przedstawiciela Urzdu Marszakowskiego w odzi – Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - pana Ryszarda Kaliskiego
 • Przedstawiciela Kuratorium Owiaty w odzi - Starszego Wizytatora – pani Mari Szulc
 • Przewodniczcego Rady Miasta Aleksandrw dzki - pana Leszka Pierlejewskiego wraz Radnymi Rady Miejskiej w Aleksandrowie dzkim
 • Kierownika Orodka Edukacji Informatycznej CDNiKP - pani Ann Koludo
 • Zastpc Burmistrza Gminy Aleksandrw dzki – pani Renat wiciak – Ruda
 • Sekretarza Gminy Aleksandrw dzki – pana Krzysztof a Kozaneckiego
 • Naczelnika Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu - pani Hanna Beda
 • Sekretarza Generalnego Zarzdu Gwnego SZS – pana Dariusza Abramuka
 • Prezesa dzkiego Okrgowego Zwizku Sportowego – pana Adama Gila
 • Dyrektora Szkolnego Zwizku Sportowego w odzi – pana Bogusza Kuwika
 • Prezesa Zarzdu Oddziau ZNP w Aleksandrowie dzkim - pani Stanisaw Raczysk
 • Dyrektorw gminnych i powiatowych szkl i placwek owiatowo - wychowawczych oraz sportowo – rekreacyjnych
 • Dyrektorw zaprzyjanionych przedsibiorstw i firm z terenu naszej Gminy
 • Przedstawiciela Procter & Gamble – pani Ilon Rafalsk
 • Kierownika Orodka Pomocy Spoecznej w Aleksandrowie . - pani Iwon Dbek
 • Prezesa Spdzielni Mieszkaniowej – pana Ryszarda Pelca
 • Prezesa Zarzdu PGKiM w Aleksandrowie dzkim – pana Grzegorza Andrzejczaka
 • Byego Burmistrza Gminy Aleksandrw dzki – pana Krzysztofa Czajkowskiego
 • Byych dyrektorw szkoy:
  - pani Teres Stasiak
  - pana Marka Sadowskiego
  - pani Halin Zawilak
 • Emerytowanych nauczycieli, ktrzy swoj czstk ycia zostawili w tej szkole
 • Najstarszych uczniw naszej szkoy:
  absolwentw roku szkolnego 1938/39
  - Eugeni Biaasisk – rok ukoczenia szkoy 1938/39
  - Cecyli Szkudlarek- Poddbsk – rok ukoczenia szkoy 1938/39
  - Cecyli Mendel- cigaczewsk – rok ukoczenia szkoy 1938/39
  pana Zenona Kozaneckiego – ucznia naszej szkoy, ktry rozpocz nauk w 1.09.1936
 • Wszystkich absolwentw naszej szkoy, a w szczeglnoci absolwentw – seniorw
 • Aktualnych Mistrzw Polski
  - Joann Skibisk w trjskoku
  - Tomasza cigaczewskiego – 110 m p/p
 • Przedstawicieli lokalnych mediw
 • Przyjaci i sponsorw szkoy
 • Byych przewodniczcych i czonkw Rady Rodzicw
 • Przedstawicieli Rady Rodzicw wraz z przewodniczc Magorzat Grabarczyk
 • Wszystkich pracownikw szkoy
 • Delegacje uczniw
W swoim wystpieniu Pani Dyrektor nawizaa do motta uroczystoci:
„Szkoa – jak ycie,
Nie staje, nie zatrzymuje si,
A kady dzie jej pracy
odbija si echem w przyszoci!”
mwic, e „Sowa te s niezbitym dowodem na to, e historia zatoczya koo.
Kady z nas zdaje sobie spraw z tego, e historia to nie tylko to, co wydarzyo si przed laty, czy te wczoraj…, to take to, co dzieje si dzi i zdarzy si jutro”.
Zaznaczya, e w latach 1938 – 2007 w szkole uczyo 221 nauczycieli, a do obecnej chwili mury szkoy opucio 4173 absolwentw (wylicze dokonano w oparciu o dostpne dokumenty).
W trakcie przemwienia minut ciszy uczczono pami nieyjcych czonkw spoecznoci szkolnej.
Pani dyrektor po wygoszeniu sowa wstpnego, wraz z panem Leszkiem Lipiskim, przystpia do przedstawienia gwnych wydarze i faktw z ycia szkoy przy ulicy Bankowej. Sowa dopenia obraz w postaci slajdw w prezentacji multimedialnej. Ciekawie zaprezentowana historia szkoy pozwolia przey wiele wzruszajcych i skaniajcych do zadumy chwil.
Kolejnym punktem programu byo, tradycyjne ju w naszej szkole, wrczanie okolicznociowych medali w rnych kategoriach. I tak medale otrzymali:
DYREKTORZY I BYY INSPEKTOR OWIATY
 1. Teresa Stasiak
 2. Marek Sadowski
 3. Halina Zawilak
 4. Elbieta Gowacka
 5. Inspektor Owiaty i Wychowania w Aleksandrowie dzkim – Ryszard Kubicki
EMERYCI - NAJSTARSI NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOY
 1. Wichrowska Janina – nauczyciel
 2. Stanisaw Krawczyk- wony – 37 pracy w naszej szkole
 3. Czyo Barbara – 38 lat pracy
 4. Czstkowska Irena – 34 lata pracy
 5. Przybylska Krystyna – 34 lata pracy
 6. Kaczmarek Jadwiga – 33 lata pracy
 7. uczko Maria – 28 lat pracy
 8. Kowalska – Stpniak Maria – 30 lat pracy
 9. Ruczkowska Janina – 26 lat pracy
 10. Koodziejczyk Helena – 26 lat pracy
 11. Chmielecka Teresa – 27 lat pracy
 12. Radomska Iwona – 25 lat pracy
NAUCZYCIELE PRACUJCYCH OBECNIE Z NAJDUSZYM STAEM – CO NAJMNIEJ 25 –LETNIM
 1. Leszek Lipiski – 41 lat
 2. Elbieta Gowacka – 28 lat
 3. Mirosawa Siciska – 27 lat
 4. Elbieta Romanowicz – 26 lat
 5. Halina cigaczewska – 25 lat
 6. Grayna Kwiatkowska – 25 lat
 7. Mirosawa Bryszewska – 25 lat
 8. Elbieta Wyposz – 25 lat
 9. Tomasz Kozanecki – 25 lat
NAJSTARSI ABSOLWENCI SZKOY ROCZNIK 1938 – 1939
 1. Eugenia Biaasiska
 2. Cecylia Szkudlarek - Poddbska
 3. Cecylia Mendel - cigaczewska
UCZE, KTRY ROZPOCZ NAUK W NASZEJ SZKOLE W 1937, LECZ ZE WZGLDU NA LATA WOJNY NIE MIA MOLIWOCI JEJ UKOCZENIA
 1. Zenon Kozanecki – ucze, ktry rozpocz nauk w 1.09.1936 roku
NAUCZYCIELE - ABSOLWENCI PRACUJCY W NASZEJ SZKOLE
 1. Stanisaw Borzcki
 2. Alina Dudkowska
 3. Robert Joachimiak
 4. Elbieta Jurek z d. Kawka
 5. Agnieszka Kowalczyk z d. witaszczyk
 6. Liliana Lipiska z d. Marciniak
 7. Grzegorz Przybysz
 8. Halina cigaczewska z d. Kamiska
 9. Bogumia Szymaska z d. Gulak
 10. Magdalena Wojciechowska z d. Zdrajkowska
 11. Grayna Wroska z d. Gowacka
 12. Pawe Zdrajkowski
 13. Ilona Zinser z d. Dopieraa
PIERWSI LEKKOATLECI SZKOY
 1. Ryszard Chodowski
 2. Barbara Wojtczak - Klonowicz
ZAWODNICY ZSS, KTRZY W ROKU JUBILEUSZOWYM - 2007ZDOBYLI DLA SZKOY MEDALE
 1. Joanna Skibiska w trjskoku
 2. Tomasz cigaczewski - 110m p/p
PRZEWODNICZCY I AKTYWNI CZONKOWIE RADY RODZICW NA PRZESTRZENI LAT
 1. Hieronim Ciokowski
 2. Janina witaszczyk
 3. Wacawa Pietrzak
 4. Elbieta Aamska
 5. Elbieta Bugajna
 6. Zdzisaw Krawczyk
 7. Janusz Grabarczyk
 8. Mirosawa Cichecka
 9. Magorzata Grabarczyk
PRZYJACIELE SZKOY – SPONSORZY I YCZLIWI SZKOLE LUDZIE
 1. Grzegorz Brzeziski
 2. Alicja i Jan Mielczarkowie
 3. Marzena i Zbigniew Bojanowscy
 4. Izabela i Tadeusz uczko
 5. Andrzej Grabarczyk
 6. Jerzy i Radosaw Krakowiak
 7. Piotr Szewczyk
 8. Joanna i Andrzej Pokorscy
 9. Barbara Jwiak
 10. Jarosaw Roliski
WADZE SPORTU
 1. Dariusz Abramuk – Sekretarz Generalny SZS w Warszawie
 2. Adam Gil – Prezes OZLA
 3. Bogusz Kuwik – Dyrektor SZS w odzi
PRZEDSTAWICIELE WADZ, KTRZY WSPӣPRACUJ I POMAGAJ SZKOLE
 1. Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki
 2. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Aleksandrowie dzkim– Leszek Pierlejewski
 3. Zastpca Burmistrza – Renata wiciak - Ruda
 4. Skarbnik Gminy - Grzegorz Siech
 5. Sekretarz Gminy – Krzysztof Kozanecki
 6. Naczelnik Gminy – Hanna Beda
 7. Pose na Sejm – Agnieszka Hanajczyk
 8. Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki – Ryszard Kaliski
 9. Dyrektor CKP - Anna Koludo
 10. Starszy wizytator – Maria Szulc
 11. Prezes ZNP – Stanisawa Raczyska
Oczywicie nie zabrako wielu ciepych sw, gratulacji i ycze skierowanych
w stron jubilata, a wic szkoy. Na rce Pani Dyrektor zoyli je:
Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki – pan Jacek Lipiski
W imieniu Marszaka Wojewdztwa dzkiego - pan Ryszard Kaliski
W imieniu Posa na Sejm RP - pani Agnieszki Hanajczyk – pan Radosaw Adamski
W imieniu dzkiego Kuratora Owiaty – pani Maria Szulc
Prezes Spdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie dzkim – pan Ryszard Pelc
Przedstawiciel Procter & Gamble – specjalista ds. rekrutacji – pani Ilona Rafalska
Pani Dyrektor odczytaa te listy z gratulacjami i yczeniami. Szczeglne wzruszenie wrd wszystkich zebranych wywoaa tre listu od 103-letniej nauczycielki – pani Janiny Wichrowskiej:
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespou Szk Sportowych im. J. Jaworskiego
w Aleksandrowie dzkim


Serdecznie dzikuj za pami i zaproszenie na jubileusz 80-lecia Szkoy.
Nie mog by obecna na uroczystoci, gdy ostatnio mieszkam u crki w Tczewie. Nie pozwala mi te stan zdrowia – w biecym roku skoczyam 103 lata. ywo jednak przechowuj w swym sercu lata pracy nauczycielskiej w Szkole Podstawowej nr 3. Upyno mi tu ponad 30 lat ycia. Pamitaj mnie moe jeszcze dziadkowie obecnych uczniw.

Przesyam najserdeczniejsze yczenia – Janina Wichrowska

Sekretarz Generalny SZS pan Dariusz Abramuk z okazji jubileuszu wyrni
i odznaczy w imieniu dzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego nastpujce osoby:

MEDAL ZA ZASUGI DLA ROZWOJU SPORTU SZKOLNEGO
 1. Elbieta Gowacka
 2. Leszek Lipiski
 3. Halina cigaczewska
HONOROWA ODZNAKA ZA ZASUGI W SPORCIE SZKOLNYM
 1. Kazimierz Tomczyk
 2. Robert Joachimiak
 3. Grzegorz Przybysz
 4. Ilona Zinser
PRZYJACIEL SPORTU SZKOLNEGO
 1. Marek Kubik
 2. Grzegorz Brzeziski
 3. Stanisawa Raczyska
 4. Andrzej Grabarczyk
Piknym momentem uroczystoci byo oficjalne poegnanie si z karier sportow naszego absolwenta Tomasza cigaczewskiego. Dwukrotny olimpijczyk dzikowa trenerom: p. Leszkowi Lipiskiemu i Kazimierzowi Tomczykowi, pani dyrektor Elbiecie Gowackiej oraz wszystkim, ktrzy w jakikolwiek sposb przyczynili si do jego sukcesw. Podzikowania Tomaszowi cigaczewskiemu zoyli: Burmistrz Gminy pan Jacek Lipiski, Dyrektor Szkoy pani Elbieta Gowacka, trenerzy: pan Leszek Lipiski i pan Kazimierz Tomczyk.
Kolejnym punktem programu bya cz artystyczna. Gbokie myli dotyczce ycia splatay si z doskonale dobran muzyk, wprowadzajc zebranych w refleksyjny nastrj. Gimnazjalici z powag wypowiadali sowa:
ycie jest darem... przyjmij go
ycie jest przygod... wyjd jej naprzeciw
ycie jest walk... staw jej czoo
ycie jest piknem... chwal je
ycie jest zagadk... rozwi j
ycie jest pieni... zapiewaj j
ycie jest misj... wypenij j

Piknie zaprezentowa si rwnie chr szkolny pod kierunkiem pani Boeny Komorowskiej. Wykonane zostay trzy utwory: „Ognista kula”, „Jeszcze dzi”, „Gest w stron wspomnie” – piosenka specjalnie skomponowana przez pani Komorowsk na jubileusz 80-lecia szkoy.
Nie zabrako take ukadw tanecznych w wykonaniu tych najmodszych i nieco starszych.
Szczeglne podzikowanie naley zoy panu Wodzimierzowi Hyy za filmowanie caej uroczystoci.
Po czci oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzali szko, ogldali stare zdjcia i kroniki, wpisywali si do ksigi pamitkowej. Nastpnie wszyscy udali si na spotkanie przy kawie
i herbacie. Byo mnstwo radoci, a take ez wzruszenia. W trakcie spotkania zostao wykonane wsplne zdjcie wszystkich uczestnikw jubileuszu.
Specjalnie na t okazj zesp nauczycieli przygotowa okolicznociow publikacj –
„80 lat Szkoy przy ulicy Bankowej”, w ktrej mona przeczyta o historii szkoy, ale take
o tym, jak ta szkoa pracuje dzi. W oparciu o dostpne dokumenty zamieszczono w niej nazwiska wszystkich absolwentw i pracownikw szkoy z lat 1938 – 2007.
Dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka skada serdeczne podzikowanie za pomoc
w graficznym opracowaniu biuletynu oraz wykonanie projektu okadki panu Tomaszowi Barszczowi i pani Dorocie Zema.
Wydano rwnie szkoln gazetk – okolicznociow jednodniwk, w ktrej zamieszczono midzy innymi wywiad z pani dyrektor Elbiet Gowack i wspomnienia absolwentki.
 1. Ogoszono:
  • Konkurs poetycki „Wiersz o szkole” (dla uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum) - Grayna Wroska, Magdalena Wojciechowska
  • Konkurs plastyczny „Herb Zespou Szk Sportowych” (dla uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum) – Elbieta Gowacka, Elbieta Wyposz, Boena Komorowska
  • Konkurs informatyczny „ Prezentacja o szkole”(dla uczniw gimnazjum)–Justyna Paka, Ewa Jwiak

 2. Utworzono zakadk „Absolwenci” na szkolnej stronie internetowej, w ktrej znajduj si dwa linki:
  • Ksiga Absolwentw, w ktrej znajduj si wykazy wszystkich absolwentw szkoy
  • Pamitkowa Ksiga Absolwentw powicona tym, z ktrych jestemy dumni

 3. W przeddzie uroczystoci delegacja szkolna odnalaza grb pierwszego dyrektora szkoy pana Edmunda Koteko i zoya na nim kwiaty.
Przygotowanie Jubileuszu wymagao od nas wszystkich duo wysiku, pochono wiele czasu, ale byo warto, gdy tylko nielicznym jest dane pracowa i uczy si w szkole liczcej sobie 80 lat.
Dyrektor szkoy serdecznie dzikuje wszystkim sponsorom za okazan pomoc
w przygotowanie caego jubileuszu. Szczeglne podzikowanie kieruje do:
 • Grzegorza Brzeziskiego – Zakad Instalacji Elektrycznych „ELEKTROTEX”
 • Jerzego i Radosawa Krakowiak – Cukiernia Jerzy Krakowiak
 • Ryszarda Grabowskiego – firma cateringowa z Winiowej Gry
 • Marzeny i Zbigniewa Bojanowskich- Handel Artykuami Spoywczymi Zbigniew Bojanowski
 • Jarosawa Roliskiego – Drukarnia Offsetowa PRE100
 • Piotra Szewczyka
 • Barbary Jwiak – P.P.U.H „Brojler”B. Jwiak, D. Wickowski
 • Andrzeja Grabarczyka
 • Teresy i Bogdana Stefaczykw – Piekarnia i Artykuy Spoywcze T.i B. Stefaczyk
 • Alicji i Jana Mielczarkw
Wspomnie naley, e jubileusz poczony by z balem, ktry odby si w restauracji
„W dobrym stylu”, gdzie spotkao si ponad sto osb – nauczycieli, pracownikw administracji, nauczycieli emerytowanych, absolwentw rnych rocznikw, rodzicw i przyjaci szkoy.
Tego wanie dnia wyjtkowo mocno uwiadomilimy sobie i wszystkim zebranym potrzeb takich spotka i uroczystoci. Nasza szkoa jest miejscem szczeglnym i bardzo wanym dla mieszkacw Aleksandrowa. Dbao o przeszo i tradycje jest zawsze bardzo wana, szczeglnie w dzisiejszych czasach - czasach, w ktrych szybko ycia i pd za dobrami materialnymi gro zagubieniem najwaniejszych ludzkich wartoci niezbdnych dla godnego ycia kadego czowieka i trwania kadego narodu.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA