Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych:

Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne, które winny być użytkowane przez co najmniej trzy lata.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne,
b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę.
4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do 10 września danego roku szkolnego na okres 10-ciu miesięcy.
5. Na początku roku szkolnego bibliotekarz sporządza listy uczniów każdej klasy w liczbie równej liczbie podręczników użytkowanych w danym roku szkolnym.
6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów pobierają z biblioteki podręczniki dla poszczególnych klas i wpisują numer wypożyczonego podręcznika przy nazwisku danego ucznia na liście. Lista przechowywana jest w bibliotece szkolnej.
7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji
w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki (bibliotekarz podpisuje kartę obiegową).
8. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
9. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
10. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
11. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu, np. podkleić rozdarte kartki.
12. Nauczyciel przedmiotu, po pobraniu z biblioteki listy, przyjmuje od uczniów podręczniki
i przekazuje je wraz z listą do biblioteki. Złożenie wszystkich podręczników i materiałów edukacyjnych w bibliotece powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
13. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika.
14. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak ich dalsze wykorzystywanie.
15. Na żądanie nauczyciela przedmiotu lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych jest zobowiązany podręcznik naprawić.
16. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników.
17. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik, zobowiązany jest do odkupienia podręcznika i przekazania go do biblioteki szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego.
18. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje dyrektor szkoły.

Data dodania: 2019-10-06 16:44:50
Data edycji: 2019-11-10 18:10:13
Ilość wyświetleń: 635

Sport w naszej szkole

e - Biblioteka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook